Nalatenschap

Mijn familielid, een klant van de Bank, is overleden: wat nu?

  1. Ik verwittig de Bank

Overeenkomstig met de richtlijnen van het Algemeen Reglement van BANCA MONTE PASCHI BELGIO, ben je verplicht om ons zo snel mogelijk, schriftelijk op de hoogte te brengen van het overlijden. Je dient ons een kopie van de overlijdensakte en, indien van toepassing, de gegevens van de Notaris te bezorgen:

  • via email (secretariat.juridique@montepaschi.be)
  • in het agentschap van je keuze
  • via de post (BANCA MONTE PASCHI BELGIO, Juridische Dienst, Wetstraat 34, 1040 Brussel).

BANCA MONTE PASCHI BELGIO zal zich op deze gegevens baseren bij de vaststelling van de activa op de dag van het overlijden om de belastingaangifte klaar te maken.
De rekeningen en kaarten van de overledene, maar ook van zijn/haar echtgeno(o)t(e) binnen het wettelijk huwelijksstelstel, zullen door de bank geblokkeerd worden om de belangen van de erfgenaam/erfgenamen te vrijwaren. Domicilieringen en betalingsopdrachten zullen eveneens geannuleerd worden. Zorg er dus voor dat je ook deze gebruikelijke schuldeisers van het overlijden op de hoogte brengt om onaangename verrassingen te vermijden (facturen van elektriciteit, water, telefoon, abonnementen…).

Na het blokkeren van de rekeningen, kan een bedrag van maximaal 5000,- EUR, maar nooit meer dan de helft van de beschikbare tegoeden, op verzoek, ter beschikking gesteld worden van de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. De Bank kan ook, op uitdrukkelijk verzoek, de beschikbare tegoeden ter beschikking stellen voor de betaling van de begrafeniskosten en onkosten met betrekking tot de laatste woonplaats van de overledene (facturen, huur, kredieten,… ) gedurende de eerste zes maanden na het overlijden. 

  1. Ik stuur een akte of attest van erfopvolging op met het oog op het vrijgeven van de tegoeden

Om de rekeningen bij de Bank te kunnen deblokkeren dien je een van volgende documenten te bezorgen aan BANCA MONTE PASCHI BELGIO: een attest van erfopvolging, opgesteld door een notaris, een Europese erfrechtverklaring of een akte van erfopvolging dat opgesteld is door het kantoor Rechtszekerheid (deze akte kan, onder bepaalde voorwaarden, gratis afgeleverd worden. Gelieve je hiervoor te richten tot het bevoegde kantoor Rechtszekerheid). Bij overlijden van een Italiaanse resident, is een attest van erfopvolging noodzakelijk en kan dit niet vervangen worden door een andere verklaring. 

Het vrijgeven van een huurwaarborg kan enkel op basis van dergelijke Akte van Erfopvolging, nadat het document tot vrijgave door alle betrokken erfgenamen ondertekend is.

Zorg ervoor dat de Bank over je volledige contactgegevens beschikt om een snelle afhandeling van je dossier mogelijk te maken.

  1. Ik onderteken de akte tot vrijgave 

De Bank zal vervolgens een akte tot vrijgave uitreiken aan de erfgenamen zoals in de acte van erfopvolging weergegeven. De erfgenamen preciseren hun instructies met het oog op de verdeling van de tegoeden. Vervolgens komen ze, allemaal samen (of voorzien van de nodige volmachten), naar het kantoor van hun keuze om de akte tot vrijgave te ondertekenen, ofwel laten ze hun handtekening legaliseren bij een notaris of door de gemeente.

De tegoeden van de successie zullen daarna verdeeld worden volgens de voorgestelde instructies, voor zover er geen fiscale of sociale schulden vermeld staan. In dit geval zal het deel van de betrokken erfgenaam geblokkeerd blijven tot de aanzuivering van de openstaande schuld aangetoond is, of zal de openstaande schuld aangezuiverd worden met de tegoeden van de successie, voor zover dit voldoende is.

Als een van de erfgenamen minderjarig is, zullen de tegoeden op een geblokkeerde rekening geplaatst worden op zijn/haar naam tot hij/zij meerderjarig is.

  1. Ik betaal de onkosten

Overeenkomstig Artikel 25 van het Algemeen reglement van BANCA MONTE PASCHI BELGIO zijn de erfgenamen en rechthebbenden hoofdelijk en evenredig aansprakelijk voor de onkosten (EUR 150,-) die gepaard gaan met het openen en uitvoeren van de successie. Deze onkosten kunnen eventueel in mindering worden gebracht alvorens de tegoeden verdeeld worden onder de erfgenamen.